Disclaimer

Op het gebruik van deze website en op het gebruik van onze online diensten is deze disclaimer van toepassing. Door gebruik te maken van deze website of onze online diensten, verklaart u zich akkoord met deze disclaimer. De administratieve zetel van Baeckens Books NV (hierna Baeckens Books) is Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen, België (ondernemingsnummer: 0867 020 840).

Informatie via de website

De op deze website getoonde informatie wordt door Baeckens Books met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. We raden u altijd aan om de juistheid en de volledigheid van de informatie zelfstandig te verifiëren indien u twijfelt en voordat u er enige actie of nalaten op baseert.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Baeckens Books behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Aan de inhoud van de publicaties kunnen geen rechten worden ontleend.

Baeckens Books sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website en de online diensten die we aanbieden.

Gegevensverwerking

Wij vinden het belangrijk onze dienstverlening transparant, betrouwbaar en persoonlijk te houden. Daarom zijn we ook altijd op zoek naar manieren om onze dienstverlening waar nodig te verbeteren en personaliseren. Om die reden kunnen we persoonsgegevens verwerken bij gebruik van deze website en onze online diensten. Indien wij verantwoordelijk zijn voor het verwerken van persoonsgegevens, kun je ons beleid op het vlak van privacy nalezen in de privacy statement.

Koppelingen naar andere websites

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van baeckensbooks.com, welke geen eigendom zijn van Baeckens Books, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van uitgeverij Baeckens Books. Hoewel Baeckens Books uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Baeckens Books worden onderhouden wordt afgewezen.

Intellectuele eigendomsrechten en colofon

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Baeckens Books. De intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, merk- en modelrechten en octrooien) van de informatie en downloads die worden aangeboden op deze website, behoren dan ook tot Baeckens Books. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Baeckens Books. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. De naamsvermelding van medewerkers en rechthebbenden aan (een deel van) een uitgave, de zogenaamde bronvermelding, staat telkens onderaan de detailpagina van een boek.

Toepasselijk recht

Op het gebruik van deze website is het Belgisch recht van toepassing. De Rechtbank van Mechelen is bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met (het gebruik van) deze website zouden kunnen ontstaan.

Contact

We hebben de nodige zorg besteed aan het samenstellen van de inhoud op deze website. Indien desondanks een rechthebbende onterecht niet vermeld staat op onze website, mag u altijd contact met ons opnemen. Ook indien u vragen of opmerkingen zou hebben over de inhoud van de website, kunt u contact met ons opnemen. Hou er rekening mee dat nieuwe publicaties soms met enige vertraging gepubliceerd kunnen worden op onze website.

Via telefoon: 015 71 56 53
Via e-mail: info@baeckensbooks.be